Digitale læremidler

Symbaloo i undervisningen

Symbaloo er et visuelt baseret værktøj til administration og deling af links til hjemmesider og online ressourcer. Det giver underviseren mulighed for at udarbejde overskuelige samlinger af relevante links til eleverne. Værktøjet egner sig til brug i en monologisk undervisningsform.

Symbaloo i undervisningen

I den monologiske undervisningsform kan Symbaloo fungere som underviserens link-samling til eleverne. Det kan fx være en god idé med en fælles link-samling i forbindelse med, at eleverne skal søge informationer om et bestemt emne. Ved at samle de væsentligste hjemmesider og ressourcer om emnet ét sted, kan man som underviser sikre sig, at eleverne har et fælles grundlag at arbejde ud fra – uanset deres evne til at søge information på nettet. På denne måde kan Symbaloo fungere som et værktøj til at filtrere informationsstrømmen for eleverne.

Når du som underviser har oprettet en linksamling i Symbaloo, deles den let med eleverne – enten ved at dele med alle brugere af Symbaloo, eller ved at dele med bestemte brugere. Dermed kan dine elever importere din link-samling til deres egen Symbaloo-konto, og let få adgang til den. Linksamlingen på billedet ovenfor kan eksempelvis findes her: Symbaloo: It i undervisningen

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Symbaloo i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du se en vejledning her: Symbaloo brugervejledning

GoSoapBox i undervisningen

GoSoapBox er et web-baseret quiz- diskussions- og evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog i klassen. Værktøjet kombinerer funktioner fra værktøjer som TodaysMeet og Socrative, og egner sig både til brug i en monologisk og en dialogisk undervisningsform.

GoSoapBox

I den monologiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Det kan fx foregå ved hjælp af en quiz, som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

I den monologiske undervisningsform er det også muligt at anvende funktionen ‘Social Q&A’, som giver mulighed for at de lærende løbende kan stille spørgsmål til undervisningen – både til underviseren og til hinanden. Denne funktion minder om TodaysMeets funktion, men GoSoapBox giver dog plads til 250 tegn i hvert indlæg, hvor TodaysMeet kun giver plads til 140 tegn.

I den dialogiske undervisningsform kan GoSoapBox bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille et skriftligt spørgsmål til klassen (funktionen ‘Discussion’), og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i SoapBoxen. Svarene vil herefter blive vist på tavlen (det er muligt at gøre svarene anonyme, hvilket kan sikre at flere tør ytre sig), og der kan igangsættes en dialog omkring svarene.

Det er ikke gratis at anvende GoSoapBox (det koster fra $7.50 pr måned for én underviser), men man har mulighed for at prøve systemet af og vurdere, om man finder det bedre end en kombination af gratisværktøjerne TodaysMeet og Socrative.

Ud over den indføring man får i sidens funktioner efter oprettelse, er der hjælp at hente her, hvis du vil afprøve GoSoapBox.

Evernote i undervisningen

Evernote er et gratis værktøj til notetagning og dokumentation, der fungerer på tværs af mange forskellige platforme. Værktøjet er gratis at anvende, og kræver blot at man opretter en konto. Evernote egner sig primært til brug i den dialogiske undervisningsform.

Evernote i undervisningen

Indenfor den dialogiske undervisningsform er det oplagt at lade eleverne bruge Evernote som et individuelt note-værktøj. Dét, at værktøjet fungerer på tværs af platforme, gør at eleverne eksempelvis kan indhente information og fastholde deres oplevelser ved hjælp af en smartphone (iOS eller Android) når de er ude på ekskursion, og efterfølgende bearbejde deres oplevelser og erfaringer på en bærbar computer i klassen. Det er muligt at lægge billeder og lydoptagelser produceret med fx en smartphone ind i noterne, hvilket giver gode muligheder for at fastholde erfaringer og oplevelser til efterfølgende bearbejdelse.

Der er mulighed for genkendelse af ‘håndskrift’ (skrevet på smartphone eller tablet), ligesom det er muligt at få omsat tale til tekst. Derudover er der mulighed for at oprette forskellige former for lister i Evernote, heriblandt en ‘tjek-liste’, som fx kan bruges i forbindelse med elevernes organisering af deres individuelle arbejde.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Evernote i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du se denne vejledning.

Bubbl.us i undervisningen

Mindmaps er et stærkt værktøj til brug for idé-generéring. Bubbl.us giver mulighed for gratis at oprette mindmaps i et webbaseret værktøj, og for at lade elever samarbejde om udvikling af mindmaps i større eller mindre grupper. Bubbl.us kan anvendes uden at man registrerer sig som bruger.

Bubbl.us egner sig til brug i den dialogiske undervisningsform.

Bubbl.us i undervisningen

Indenfor den dialogiske undervisningsform er det oplagt at bruge Bubbl.us som elevernes individuelle mindmaps, fx i forbindelse med idé-generéring forud for opgaveskrivning og lignende. Eleven kan indskrive sine idéer i mindmappet, og underviseren har mulighed for at læse med og vejlede eleven ud fra hans/hendes eget udgangspunkt. Mindmappet kan fungere som et værktøj til løbende at styre processen, og fastholde eleven i forhold til det, der oprindeligt var udgangspunktet.

Det er til enhver tid muligt at eksportere mindmaps som .jpg eller .png billede.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Bubbl.us i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du klikke på ‘Help’ i øverste højre hjørne på denne side.

Weebly i undervisningen

Weebly er et gratis værktøj til at producere og publicere hjemmesider. Det giver mulighed for at oprette en hjemmeside for fx en klasse eller et fag, ligesom det giver mulighed for at lade de lærende oprette deres egne hjemmesider og for at lade dem redigere disse i fællesskab. Weebly egner sig bedst til brug i en monologisk eller en polyfon undervisningsform.

Weebly

I den monologiske undervisningsform kan Weebly bruges af underviseren til at informere de lærende om faglige emner eller til at give praktiske beskeder. En hjemmeside oprettet i Weebly kan bruges som underviserens videns- og informationsplatform, hvor viden og information formidles til de lærende. Eksempelvis kan der lægges artikler, videoer og dokumenter på siden, ligesom tilmelding til arrangementer og ekskursioner kan klares her. Der kan også samarbejdes kooperativt om vedligeholdelsen af en hjemmeside; en gruppe af lærende kan have ansvar for at vedligeholde forskellige undersider.

I den polyfone undervisningsform kan Weebly bruges som et holds eller en gruppes fælles videns- og informationsplatform – altså som en fælles wiki. Ved at tildele de lærende rettigheder til at redigere siden, opnår man at de sammen fylder siden med indhold i et kollaborativt samarbejde. Man kan lade de lærende oprette undersider om forskellige emner i fællesskab, og man kan oprette en blog, hvor de lærende fx på skift kan skrive debatindlæg, og kommentere hinandens tekster.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Weebly i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse denne introduktion: Kom godt i gang med Weebly i undervisningen.

Socrative i undervisningen

Socrative er et gratis, web-baseret evalueringsværktøj, som kan anvendes på både PC, Mac og smartphones. Det giver mulighed for, på en let måde, at evaluere elevernes læring løbende i undervisningen og for at skabe dialog og aktivitet i klassen. Socrative egner sig primært til brug i en monologisk undervisningsform.

Socrative i undervisningen

I den monologiske undervisningsform kan Socrative bruges af underviseren til at sikre, at de lærende har forstået de centrale begreber fra undervisningen. Eksempelvis kan underviseren opstille en række test-spørgsmål som eleverne skal svare på individuelt ved hjælp af deres computer eller smartphone, og underviseren kan efterfølgende se hvilke elever der har svaret korrekt på hvilke spørgsmål. Denne anvendelsesform giver god mulighed for at tilrette undervisningen, så alle lærende når læringsmålene.

Socrative kan også bruges som afsæt for dialog på klassen. Underviseren kan stille mundtlige spørgsmål ud i klassen, og bede de lærende om at skrive deres individuelle svar i Socrative. Svarene kan herefter blive vist på tavlen, og der kan igangsættes en dialog omkring svarene. Det skriftlige udgangspunkt for dialogen giver en større del af de lærende mulighed for at ytre deres meninger, end hvad tilfældet er ved almindelig håndsoprækning. Det er endvidere muligt at lave en afstemning om de indkomne svar.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Socrative i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse denne Socrative brugervejledning eller se denne introduktion til Socrative

Google Docs i undervisningen

Google Docs er et gratis samskrivningsværktøj, som giver dig og eleverne mulighed for at arbejde simultant i tekst-dokumenter, regneark, præsentationer, tegninger m.m. Værktøjet egner sig primært til den polyfone undervisningsform, men det er også muligt at anvende det i en dialogisk undervisningsform.

Google Docs

I den polyfone undervisningsform er værktøjet bl.a. oplagt at bruge i forbindelse med projekt-arbejde, hvor eleverne skal samarbejde i grupper om produktion af eksempelvis en rapport, og hvor du som underviser ønsker at deltage i processen. Google Docs giver mulighed for at underviseren og eleverne kan samarbejde om skriveprocessen selvom de ikke sidder i samme rum.

I den dialogiske undervisningsform kan Google Docs anvendes til individuel eller fælles proces-skrivning, hvor eleverne hver for sig eller sammen skriver et udkast til en tekst, og du herefter giver kommentarer direkte i dokumentet, hvorefter eleverne arbejder videre i det samme dokument med at indarbejde de af dine kommentarer, de finder relevante. Google Docs giver mulighed for at se dokumentets historik, så du kan se hvilke ændringer der er foretaget fra gang til gang.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Google Docs i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse guiden her: Kom godt i gang med Google Docs i undervisningen.

Prezi i undervisningen

Prezi er et gratis, visuelt præsentationsværktøj. Det er over de senere år blevet voldsomt populært, og mange har allerede udskiftet deres PowerPoints med Prezi-præsentationer, fordi værktøjet giver nogle nye visuelle muligheder og er let at bruge.

Prezi egner sig primært til den monologiske eller den polyfone undervisningsform.

Prezi

I den monologiske undervisningsform kan Prezi bruges af underviseren til at indlede til arbejdet med et emne, og til at præsentere de væsentligste faglige begreber for klassen.

Indenfor den polyfone undervisningsform kan man lade eleverne samarbejde om udviklingen af en Prezi – man kan eksempelvis lade grupper af elever arbejde simultant med forskellige del-elementer i en Prezi-præsentation, og gøre den til en form for fælles ‘mind-map’ om et emne. Værktøjet kan også anvendes til elevernes fremlæggelser – det vil for mange elever være motiverende at kunne lave en flot, visuel fremlæggelse, og eftersom værktøjet er intuitivt og let at bruge, vil langt de fleste elever kunne anvende det efter en kort introduktion.

Har du brug for teknisk hjælp til at komme i gang med at bruge Prezi i undervisningen og til at udnytte værktøjets funktioner, kan du læse en udførlig guide her: Kom godt i gang med Prezi i undervisningen.